Juridisk information

Användarvillkor

Blomsterfabriken AB (nedan kallad ”Blomsterfabriken”) tillhandahåller webbplatser (”Webbplatser”) enligt de användarvillkor som anges nedan. Om du inte godtar att följa dessa användarvillkor ska du inte använda Blomsterfabrikens Webbplatser.

Immateriella rättigheter

Rättigheterna till hela innehållet på Blomsterfabrikens Webbplatser, såsom text, grafik, namn, bilder, figurer, ritningar, logotyper, ikoner, inspelningar och programvara, tillhör Blomsterfabriken. Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, är reserverade. Kopiering, överföring, ändring, lagring, lagring, publicering och distribution av innehållet på Blomsterfabrikens Webbplatser eller delar därav är förbjudet utan Blomsterfabriken föregående skriftliga medgivande. Användningen av Blomsterfabrikens Webbplatser för personliga, icke-kommersiella syften är tillåtet. Dokument som är klassificerade som offentliga, såsom pressmeddelanden, får användas för offentlig kommunikation om källan till informationen anges.

Ansvarsfriskrivning

Blomsterfabriken Webbplatser och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Blomsterfabriken ger inte någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti med avseende på den information som finns i dess Webbplatser, inklusive eventuella utfästelser eller garantier för informationens riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet. De uppgifter som finns på Webbplatserna utgör inte något bindande anbud eller åtagande från Blomsterfabriken. Blomsterfabriken förbehåller sig rätten att, när som helst utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor och Blomsterfabriken Webbplatser och dess innehåll eller del därav. Blomsterfabriken ger ingen utfästelse eller garanti om tillgängligheten av Blomsterfabriken Webbplatser. Blomsterfabriken ska under inga omständigheter vara ansvarigt för någon form av förlust eller skada inbegripet, dock inte begränsat till, indirekta skador och följdskador, såsom förlorade intäkter, inkomst- och vinstbortfall, verksamhetsavbrott eller förlust av data som uppstår till följd av användningen av Webbplatserna eller dess innehåll eller på grund av avbrott eller otillgänglighet av Webbplatserna. Blomsterfabriken ska vidare inte vara ansvarigt för någon förlust eller skada som beror på fel, avbrott eller otillgänglighet av datasystem eller datakommunikation eller skada som orsakas av skadlig kod eller virus. Ovannämnda begränsningar ska även gälla för tredje parts webbplatser som är länkade eller hänvisade till på Blomsterfabriken Webbplatser. Om ovanstående ansvarsbegränsning inte är tillåtet under tillämplig jurisdiktion, ska Blomsterfabriken ansvar begränsas så långt som möjligt enligt gällande lag.

Information som användarna lämnar ut

Användaren av Webbplatser är ensamt ansvarig för riktigheten och leveransen av information och material som lämnas till Blomsterfabriken Webbplatser och att användaren har rätt att tillhandahålla Blomsterfabriken med sådan information eller material. Användare av Blomsterfabriken Webbplatser ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att information och material som lämnas till Fortum inte innehåller någon skadlig kod eller virus. Blomsterfabriken ska beviljas en vederlagsfri och obegränsad rätt att ändra, kopiera, publicera och distribuera all information och material som lämnas till Blomsterfabriken Webbplatser, antingen som sådana eller som del av annat material eller dokumentation, för all kommersiell och icke-kommersiell användning i den omfattning som tillåts enligt svensk rätt.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Integritetspolicy

Allmänt

Blomsterfabriken AB, 559076-8437 (“Blomsterfabriken”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på den här webbplatsen.

Den här policyn innehåller information om vår webbplats, hur informationen på webbplatsen får användas och hur vi behandlar personuppgifter.

Genom ditt besök på vår webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att Blomsterfabriken behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, såsom föreskrivs närmare nedan.

Observera att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du under sektionen ”Kakor (Cookies) längre ner på denna sida.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Blomsterfabriken behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka marknadsföringsändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du anmäler dig till nyhetsbrev via hemsidan eller e-post blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Blomsterfabriken produktutbud. När du deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Blomsterfabriken produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Blomsterfabriken samarbetar med. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande.

För att kunna informera om deltagande hos Blomsterfabriken behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Blomsterfabriken. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Blomsterfabriken (för kontaktuppgifter, se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Blomsterfabriken och skriftligen begära ändring eller radering.

Länkar

På Blomsterfabrikens webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Blomsterfabriken har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@blomsterfabriken.se.

Kakor (Cookies)

Blomsterfabrikens webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som används av webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Blomsterfabriken använder två sorters kakor.

  • Den ena sorten kallas sessionskaka och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren.
  • Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Du kan ta bort dessa kakor från din webbläsare.

Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.

Om du väljer att inaktivera kakor kan det innebära att viss funktionalitet på våra sajter slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas.

Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare:

Personuppgiftsbehandling

Blomsterfabriken använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte. Vi använder inte den insamlade datan i något kommersiellt syfte och vi sprider inte heller vidare den till andra parter.

Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget. Eftersom vi inte gör det begär vi inte samtycke om personuppgiftsbehandling.

Kakor från externa funktioner

Vid länkning till externa funktioner som youtube, facebook och twitter, så sätts kakor från dessa webbplatser. För mer information se dessa webbplatser.